Regulamin - Обрезка

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§1. Definicje

1. Platforma Cropchart (Platforma) – system informatyczny pod nazwą Cropchart udostępniany Usługobiorcy drogą elektroniczną z wykorzystaniem przeglądarki internetowej lub aplikacji mobilnej, składający się z modułów bezpłatnych oraz odpłatnych na zasadzie subskrypcji, przeznaczony do digitalizacji łańcucha dostaw.

2. Aplikacja mobilna – aplikacje pod nazwą Cropchart oraz Brigadier dostępne na urządzenia mobilne w systemem Android lub iOS.

3. Modułu odpłatne – moduły Crop Manager i Brigadier udostępniane Usługobiorcy w ramach Platformy odpłatnie na zasadzie subskrypcji.

4. Portal - portal internetowy dostępny pod adresem https://cropchart.net/.

5. Usługodawca – Seth Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głogowie Małopolskim pod adresem ul. Strefowa 1, 36-060 Głogów Małopolski, NIP: 8132709001, REGON: 690512599, KRS: 0000114098, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 50.000 zł, adres e-mail: sales@cropchart.net.

6. Usługobiorca - podmiot korzystający z Usługi świadczonej przez Usługodawcę.

7. Użytkownik - osoba upoważniona przez Usługobiorcę do korzystania z Platformy.

8. Usługa – świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy usługa dostępu do Platformy wraz z usługami powiązanymi.

9. Umowa - stosunek prawny łączący Usługodawcę z Usługobiorcą, na podstawie którego Usługodawca świadczy Usługę na rzecz Usługobiorcy.

10. Okres abonamentowy - okres, przez który dostępne są dla Usługobiorcy moduły odpłatne.

11. Opłata abonamentowa - opłata uiszczana przez Usługobiorcę tytułem korzystania z modułów odpłatnych, ustalana zgodnie z Cennikiem obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

12. Cennik – informacje dotyczące wysokości Opłaty abonamentowej dostępne na stronie Portalu.

§2. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady świadczenia Usługi przez Usługodawcę, zasady korzystania z Usługi oraz obowiązki Usługobiorcy i Usługodawcy.

2. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z Platformy zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

4. Korzystanie z Usługi oznacza akceptację przez Usługobiorcę warunków określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze stron internetowych Usługodawcy w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.

6. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem stron internetowych.

7. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§3. Ogólne warunki świadczenia Usługi

1. Usługodawca świadczy Usługę poprzez udostępnienie Usługobiorcy modułów bezpłatnych lub odpłatnych na zasadach określonych Regulaminem oraz zgodnie z ofertą dostępną na Portalu.

2. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Usługobiorców Usługi, która w ujęciu ogólnym polega na:

a) udostępnianiu Usługobiorcy Platformy, zapewniającej mu możliwość wykonywania czynności związanych z digitalizacją łańcucha dostaw, w tym wprowadzaniem, gromadzeniem, przesyłaniem i przetwarzaniem danych, generowaniem danych według funkcji Platformy określonych w dokumentacji technicznej (instrukcji),

b) przechowywaniu w Platformie wprowadzonych przez Usługobiorcę danych na zasadach określonych w Regulaminie,

c) aktualizacji Platformy w sposób umożliwiający Usługobiorcom korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem,

d) archiwizacji danych i zabezpieczeniu ich przed utratą.

3. Zakres Usługi nie obejmuje przeprowadzania szkoleń w zakresie korzystania z Platformy, ustawiania i dostosowywania Platformy do potrzeb Usługobiorcy.

4. Usługodawca deklaruje dostępność Platformy na poziomie 99% czasu w skali Okresu abonamentowego.

5. Usługodawca ma prawo do przerwania świadczenia Usługi, jeżeli poza uzgodnionymi okresami konserwacyjnymi należy przeprowadzić prace nad Platformą, niedające się wcześniej zaplanować, a które nie mogą być przeprowadzone bez przerwy w świadczeniu Usługi.

6. Usługodawca regularnie i według własnego uznania dostosowuje Platforma do rozwoju technologicznego i potrzeb rynku, tak aby wypełnić zastosowanie produktu zgodnie z jego zakładanym przeznaczeniem. Może to pociągać za sobą zmiany w treści Usługi, takie jak nowe lub zmienione funkcje oraz dostosowania do nowych technologii. Jednakże zmiany te nie doprowadzą do istotnych dla zwykłego Użytkownika ograniczeń funkcjonalności wymienionych w opisie Platformy. Ponieważ zmiany te mają charakter rozwiązania, Usługobiorca nie może z ich tytułu dochodzić żadnych praw lub roszczeń.

7. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usługi przez Usługodawcę:

a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,

b) przeglądarka internetowa (Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari) zaktualizowana do najnowszej wersji, obsługująca pliki Cookies oraz JavaScript,

c) dostęp do poczty elektronicznej,

d) w przypadku aplikacji mobilnej urządzenie mobilne wyposażone w system Android w wersji nie mniej niż 6.0 i nie wyższej niż 11.0 lub system iOS w wersji nie mniej niż 9.0.

8. Usługobiorca ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

§4. Zawarcie Umowy

1. Warunkiem rozpoczęcia pracy w Platformie jest rejestracja Usługobiorcy.

2. W celu zawarcia Umowy Usługobiorca przeprowadza rejestrację za pomocą formularza dostępnego pod adresem https://app.cropchart.net/auth/registration.

3. Usługobiorca zobowiązany jest podczas rejestracji wypełnić wszystkie wymagane w formularzu rejestracyjnym pola.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do podania wyłącznie danych zgodnych z prawdą.

5. W trakcie rejestracji Usługobiorca zobowiązany jest do akceptacji Regulaminu. Akceptacja Regulaminu równoznaczna jest ze złożeniem przez Usługobiorcę oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu, akceptacji jego postanowień wraz z załącznikami oraz o dobrowolnym zawarciu Umowy z Usługodawcą.

6. Dostęp do Platformy przyznawany jest niezwłocznie po pomyślnym przeprowadzeniu przez Usługobiorcę procesu rejestracji.

7. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest na czas nieokreślony w stosunku do modułów bezpłatnych oraz na czas określony na zasadzie subskrypcji dla modułów odpłatnych.

8. Okres abonamentowy liczony jest z dokładnością do daty i godziny aktywacji dostępu do modułów odpłatnych.

9. Dostęp do modułów odpłatnych wygasa wraz z zakończeniem Okresu abonamentowego. Usługobiorca w każdym czasie może zamówić dostęp do modułów odpłatnych na kolejny Okres abonamentowy.

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmiany w Opłat abonamentowych, jednak wszelkie tego typu zmiany cen będą obowiązywać nie wcześniej aniżeli od Okresu abonamentowego następującego po wysłaniu do Usługobiorcy zawiadomienia o tej zmianie.

§6. Zasady korzystania z Platformy

1. Do korzystania z Platformy niezbędne jest posiadanie urządzenia spełniającego wymagania, o których mowa w §3 ust. 7 Regulaminu.

2. Opis funkcjonalności Platformy wraz z instrukcją użytkowania zawarty jest w dedykowanych dla poszczególnych modułów instrukcjach obsługi dostępnych po zalogowaniu na Platformie.

3. Funkcjonalności Platformy w ramach aplikacji na urządzenia mobilne mogą być ograniczone w stosunku do funkcjonalności Platformy dostępnych poprzez przeglądarkę internetową.

4. Dostęp do Platformy dla Użytkowników przydzielany jest przez Usługobiorcę poprzez utworzenie konta za pomocą funkcjonalności dostępnej na Platformie.

5. Usługobiorca tworząc konto dla Użytkownika może edytować (w tym ograniczać) dostęp Użytkownika dla wybranych funkcjonalności, w tym do określonych działań w ramach Platformy.

6. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za czynności dokonane przez Użytkowników na Platformie jak za działania własne.

7. Usługobiorca odpowiada za korzystanie z Platformy, właściwe przetwarzanie danych oraz osiągane wyniki.

8. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania zawsze z aktualnej wersji Platformy.

9. Po aktywacji Platformy, Usługobiorca powinien niezwłocznie sprawdzić jej prawidłowe działanie, zanim rozpocznie właściwe korzystanie z Platformy. O wszelkich wadach powinien on powiadomić Usługodawcę na piśmie lub pocztą elektroniczną bezzwłocznie. Brak zgłoszenia ze strony Usługobiorcy będzie uznany za potwierdzenie, że Platforma została oddana do użytku w stanie należytym.

10. Usługobiorca zobowiązuje się, że nie będzie w szczególności:

a) modyfikować, zakłócać, blokować, nadmiernie obciążać, przerywać lub spowalniać normalne funkcjonowanie Platformy, utrudniać jej dostępność osobom trzecim,

b) przesyłać lub rozprzestrzeniać wirusów, koni trojańskich, robaków, zainfekowanych plików lub podobnych destrukcyjnych elementów w obrębie Platformy,

c) dostarczać i rozpowszechniać za pomocą Platformy treści o charakterze bezprawnym lub godzących w dobre imię lub interes Usługodawcy lub podmiotów trzecich.

§7. Postępowanie reklamacyjne

1. Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wad uniemożliwiających dostęp lub prawidłowe korzystanie z Platformy.

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę Usługi, Usługobiorca jest uprawniony do złożenia reklamacji pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Usługobiorcy (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Usługodawca wezwie Usługobiorcę do uzupełnienia danych.

4. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji przekazywana jest Usługobiorcy w formie wiadomości przesłanej na jego adres poczty elektronicznej.

5. Nierozpatrzenie przez Usługodawcę reklamacji w terminie wskazanym w ust. 4 oznacza jej uwzględnienie.

`

§10. Własność intelektualna

1. Wszelkie treści zamieszczone na stronach internetowych Usługodawcy i na Platformie (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Usługobiorcy lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

2. Korzystanie z Platformy Usługodawcy, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Usługobiorcę jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych lub praw pokrewnych. Usługobiorcy i Użytkownikom udzielana jest wyłącznie odpłatna, niezbywalna, niewyłączna i ograniczona czasowo licencja uprawniająca do korzystania z Platformy w zakresie jego przeznaczenia bez prawa do udzielania sublicencji.

3. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Usługodawcy:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Platformy lub jej części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,

b) pobieranie zawartości baz danych Platformy (za wyjątkiem baz danych utworzonych przez Usługobiorcę) i wtórne ich wykorzystanie w całości lub części.